MTD Products Aktiengesellschaft
Business division WOLF-Garten

Industriestraße 23
66129 Saarbrücken
Germany
Tel: +49 (6805) / 79 – 202
E-Mail: info(at)WOLF-Garten.com

Obchodný register
Amtsgericht Saarbrücken

Registračné č.
Saarbrücken HRB 9740

Zastúpené výkonným výborom
Pietro Cattaneo (generálny riaditeľ)

Predseda dozornej rady
Prof. Dr. Ulrich Schnelle

Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (IČ DPH)
DE 153804139

Zodpovedný za vlastný redakčný obsah tejto webovej stránky a všetkých kanálov sociálnych sietí:
Mr. Alexander Schoenfeld
Industriestraße 23
66129 Saarbrücken-Bübingen

Uznesenie EÚ v oblasti online riešenia sporov/spotrebitelia, ktorých sa týkajú riešenia sporov:
Európska komisia zriadila internetovú platformu na online riešenie sporov (OS). Spoločnosť MTD Products AG pripomína, že nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa na konaniach na urovnanie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.
Prístup na platformu získate pomocou nasledujúceho odkazu: ec.europa.eu/consumers/odr/. Našu e-mailovú adresu nájdete v zákonnom oznámení vyššie.

Zodpovednosť
Spoločnosť MTD Products AG je zodpovedná za vlastný obsah, ktorý ponúka pri použití tejto webovej stránky. Všetok obsah sa starostlivo kontroluje, neustále rozširuje a aktualizuje. Nie je však možné poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o úplnosť, správnosť alebo aktuálnosť. Táto webová stránka obsahuje odkazy na externé stránky na internete. Spoločnosť MTD Products AG nemá žiadny vplyv na vzhľad a obsah stránok, na ktoré sa odkazuje. Spoločnosť MTD Products AG preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií, ktoré poskytujú a týmto sa výslovne dištancuje od všetkého obsahu týchto stránok.

Autorské práva
Všetky články a ilustrácie zobrazené na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a nemôžu byť reprodukované, opätovne použité ani použité na komerčné účely. Protiprávne kopírovanie alebo iné použitie obsahu tejto webovej stránky bude stíhané a spoločnosť MTD Products AG si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody.
Všetky práva, vrátane prekladov sú vyhradené. Reprodukcie akéhokoľvek druhu, či už fotokópie, mikrofilmy, duplikácie na disky CD-Rom alebo zaznamenávanie do systémov na spracovanie údajov, sú povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti MTD Products AG. Ak vás zaujíma obsah, pasáže jednotlivých stránok alebo ilustrácie, môžete nám zaslať zodpovedajúcu žiadosť e-mailom.

Za nevyžiadané rukopisy, dátové nosiče a obrázky, ilustrácie a fotografie nepreberáme žiadnu zodpovednosť.