Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Business division WOLF-Garten

Wiesenstraße 9
66129 Saarbrücken
Germany
Tel: +49 (681) / 96 98 90 66
E-Mail: emeaoutdoor@sbdinc.com

Obchodný register
Amtsgericht Saarbrücken

Registračné č.
Saarbrücken HRB 108597

Zastúpené výkonným výborom
Pietro Cattaneo (generálny riaditeľ)

Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (IČ DPH)
DE 153804139

Zodpovedný za vlastný redakčný obsah tejto webovej stránky a všetkých kanálov sociálnych sietí:
Mr. Mike Fees
Wiesenstraße 9
66129 Saarbrücken-Bübingen

Uznesenie EÚ v oblasti online riešenia sporov/spotrebitelia, ktorých sa týkajú riešenia sporov:
Európska komisia zriadila internetovú platformu na online riešenie sporov (OS). Spoločnosť Stanley Black & Decker Outdoor GmbH pripomína, že nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa na konaniach na urovnanie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.
Prístup na platformu získate pomocou nasledujúceho odkazu: ec.europa.eu/consumers/odr/. Našu e-mailovú adresu nájdete v zákonnom oznámení vyššie.

Zodpovednosť
Spoločnosť Stanley Black & Decker Outdoor GmbH je zodpovedná za vlastný obsah, ktorý ponúka pri použití tejto webovej stránky. Všetok obsah sa starostlivo kontroluje, neustále rozširuje a aktualizuje. Nie je však možné poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o úplnosť, správnosť alebo aktuálnosť. Táto webová stránka obsahuje odkazy na externé stránky na internete. Spoločnosť Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nemá žiadny vplyv na vzhľad a obsah stránok, na ktoré sa odkazuje. Spoločnosť Stanley Black & Decker Outdoor GmbH preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií, ktoré poskytujú a týmto sa výslovne dištancuje od všetkého obsahu týchto stránok.

Autorské práva
Všetky články a ilustrácie zobrazené na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a nemôžu byť reprodukované, opätovne použité ani použité na komerčné účely. Protiprávne kopírovanie alebo iné použitie obsahu tejto webovej stránky bude stíhané a spoločnosť Stanley Black & Decker Outdoor GmbH si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody.
Všetky práva, vrátane prekladov sú vyhradené. Reprodukcie akéhokoľvek druhu, či už fotokópie, mikrofilmy, duplikácie na disky CD-Rom alebo zaznamenávanie do systémov na spracovanie údajov, sú povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Ak vás zaujíma obsah, pasáže jednotlivých stránok alebo ilustrácie, môžete nám zaslať zodpovedajúcu žiadosť e-mailom.

Za nevyžiadané rukopisy, dátové nosiče a obrázky, ilustrácie a fotografie nepreberáme žiadnu zodpovednosť.